Home » Ambiente » Ecolan, Fossacesia: potenziato lo sportello Ecopoint